Home
   
ภาพกิจกรรม : แข่งขันทักษะวิชาการพิษณุโลก
รายละเอียด : วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลดังนี้ รายการที่ 1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 , รายการที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 , รายการที่3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รายการที่ 4.ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รายการที่ 5. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ รายการที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
   
Back to Top