Home
   
ภาพกิจกรรม : งานวันภาษาไทย
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม"สดุดีสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ ในหัวข้อกิจกรรม "เสียงคนบนดิน ถึงคนถิ่นฟ้า" มีนายเดมิตร จับจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธี และมีนางรุ่งฟ้า ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางทิพย์ภรณ์ ใจใหญ่ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม
   
Back to Top