Home
   
ภาพกิจกรรม : ศึกษาดูงานจังหวัดระยอง
รายละเอียด : วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งและตัวแทนคณะครูเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบจิดตศึกษา ณ โรงเรียนเนินกระปรอก ศึกษาดูงานด้านการจัดห้องเรียนและโรงเรียนสีเขียว ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง การจัดการศึกษาแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ณ โรงเรียนวัดตากวน และการจัดการสวนพฤกษศาสตร์-โรงเรียนเชิงนิเวศน์และเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกรอกยายชา จังหวัดระยอง
   


Back to Top